Project Innoqptechnol

Obróbka cieplno-plastyczna blach cienkich oraz grubych: weryfikacja założeń projektu w warunkach pół-przemysłowych

Obróbka cieplno-plastyczna blach cienkich oraz grubych: weryfikacja założeń projektu w warunkach pół-przemysłowych

Osiągnięcie celu projektu jakim było opracowanie innowacyjnych technologii obróbki cieplno-plastycznej oraz cieplnej dla blach cienkich oraz grubych ze stali typu quenching and partitioning wymagało realizacji pięciu pakietów roboczych, które rozpoczęliśmy od zaprojektowania optymalnego składu chemicznego stali oraz wstępnych warunków obróbki cieplno-plastycznej na podstawie obliczeń termodynamicznych oraz symulacji numerycznych.

Otrzymane wyniki teoretyczne zostały zweryfikowane w badaniach eksperymentalnych przy zastosowaniu dylatometru oraz symulatora termomechanicznego Gleeble 3800 wraz ze szczegółową analizą mikrostrukturalną.

Opracowane założenia przyjęte podczas projektu zostały zweryfikowane w warunkach półprzemysłowych przy zastosowaniu zróżnicowanych parametrów czasowo-temperaturowych procesu. Przeprowadzono proces walcowania na gorąco zintegrowany z obróbką cieplną typu quenching and partitioning. Podczas walcowania wyznaczono parametry siłowo-energetyczne, prowadzono pomiary termowizyjne i pirometryczne w celu kontroli warunków procesu. Obróbkę cieplno-plastyczną i cieplną udało się przeprowadzić z pełnym sukcesem i w chwili obecnej dysponujemy blachami o zaprojektowanych grubościach.