Obróbka cieplno-plastyczna blach cienkich oraz grubych: weryfikacja założeń projektu w warunkach pół-przemysłowych

Osiągnięcie celu projektu jakim było opracowanie innowacyjnych technologii obróbki cieplno-plastycznej oraz cieplnej dla blach cienkich oraz grubych ze stali typu quenching and partitioning wymagało realizacji pięciu pakietów roboczych, które rozpoczęliśmy od zaprojektowania optymalnego składu chemicznego stali oraz wstępnych warunków obróbki cieplno-plastycznej na podstawie obliczeń termodynamicznych oraz symulacji numerycznych. Otrzymane wyniki teoretyczne zostały zweryfikowane w badaniach […]